fbpx

Játékszabályzat

Pünkösdi Facebook nyereményjáték szabályzat
A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) részt vevők (a továbbiakban: „Játékos”) a jelen
játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul
veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi
tájékoztatóját.
1. A nyereményjáték szervezője
A nyereményjáték szervezője a Dr. Torzsa Péter Bt. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 82.) (a
továbbiakban: „Szervező”)
2. A nyereményjátékban résztvevő személyek
A Játékban valamennyi magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött,
cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni, a 4. pontban foglaltak szerint.
A Játékban nem vehetnek részt a Szervezővel közvetlenül kapcsolatban álló cégek, társaságok
tulajdonosai, tagjai, illetve részvényesei, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, illetve a bérlőkkel
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és mindezek (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 2.
pontja szerinti) közeli hozzátartozói.
3. A nyereményjáték időtartama
A Játékosoknak a játékba kerülésre 2022. 05. 13-án 18:00 órától 2022.06.06. 23:59-ig van lehetősége.
4. A nyereményjáték menete
A játékkiírást a Budai Magánorvosi Centrum facebook oldalán (@budaimaganorvosicentrum) poszt
formátumban tesszük közzé. A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a 2022. 05. 13-án
közzétett poszt szövegének megfelelően kommentben válaszoljon helyesen a feltett kérdésre.
A nyeremény sorsolására 2022. 06. 07-én 11.00 órakor kerül sor a játékszabályzatban leírtaknak
megfelelt felhasználók közül a https://szogliget.com/generator.htm oldalon, helyszíne a Szervező
székhelye. A sorsoláskor 1 nyertest sorsolunk ki és 3 tartaléknyertest. A sorsolás nem nyilvános. A
nyeremény készpénzre nem váltható.
A nyertes Játékost a Szervező a facebook oldalán privát üzenetben értesíti, és a Budai Magánorvosi
Centrum facebook oldalán közzéteszi a nyertes facebook felhasználónevét a nyereményjáték poszt
alatt kommentben.
Amennyiben a privát üzenetben kért adatokat a nyertes Játékos 7 napon belül nem küldi meg, a
nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő tartaléknyertes lép. A
tartaléknyertes(ek) értesítése is a fentiek szerint történik, azzal, hogy a kért adatok megadására nekik
is 7 nap áll rendelkezésre.
A nyertes Játékos a nyereményéért személyi igazolványa és lakcímkártyája bemutatásával, legkésőbb
az adatai megküldésétől számított 14 napon belül jelentkezhet személyesen a szervező irodájában
(1117 Budapest, Fehérvári út 82.). Amennyiben a nyeremény átadása bármi okból meghiúsul,
különösen, ha a Játékos a fenti határidőig nem igazolja nyertességét az iratai bemutatásával, a
nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő tartaléknyertes lép. A
tartaléknyertes(ek) átvételi határideje az értesítésüktől számított 15 nap. A Szervező a nyeremény
átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem
hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.
5. A nyeremény
1 db 13.900 Ft értékű pcr tesztelés
6. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek
A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, és a nyertes
Játékos értesítésének költségét.
A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei (pl. az átvétel helyszínére utazás
költsége) a nyertes Játékost terhelik.
7. Információ a Játékról
A Játék hivatalos játékszabálya elérhető a Budai Magánorvosi Centrum weboldalán.
A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára:
infó e-mail cím: info@budaimaganrendelo.hu
8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
Jelen Játék adatkezelője a Szervező, a Dr. Torzsa Péter Bt.
Elérhetősége: 1117 Budapest, Fehérvári út 82.; e-mail: info@budaimaganrendelo.hu
Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül fentieken kívüli
harmadik személyek részére nem átadhatóak, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően történik.
A Szervező a nyertes Játékosnak a nyereményért történő jelentkezéssel megadott adatait (név,
lakcím) kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése
érdekében, illetve a nyeremény átadása és Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek
megfizetése céljából kezeli.
Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása lesz személyes adatai kezeléséhez, mely
hozzájárulást a Játékos a nyereményért történő jelentkezéssel elfogad.
A Játékos a nyeremény átvételével külön nyilatkozat nélkül és visszavonhatatlanul vállalja a részvételt
és az együttműködést az átadás kapcsán kép-, hang- vagy filmfelvétel elkészítésében, valamint
hozzájárul nevének, illetve ezen felvételeknek a Szervező által marketing célból történő
nyilvánosságra hozatalához, használatához és megjelenítéséhez; a Pesti és Budai Magánorvosi
Centrum honlapján és egyéb közösségi média felületein, külön díjazás nélkül.
Az adatkezelésre a Szervező Adatkezelési Szabályzatának rendelkezései az irányadók, amely
megtalálható a Budai Magánorvosi Centrum weboldalán: a www.budaimaganrendelo.hu weboldalon.
A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat. A
Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési
Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza,
amelyek szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy az adatkezeléshez való
hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen kérhetik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése,
hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok
hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.
A Játék kapcsán begyűjtött személyes adatokat a Szervező a Játék lezárultáig kezeli, utána –
amennyiben a további adatkezelést számára jogszabály kötelezően nem írja elő, illetve amennyiben a
további, más célú adatkezeléshez a Játékos nem járult hozzá – az adatokat törli.
9. Vegyes rendelkezések
Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra került személy
mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott
nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti.
A hirdetésekben szereplő nyeremény képei csak illusztrációk.
A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető
nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a
Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési
igényt kizár az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár
minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból,
hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó
költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre
állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik
felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza,
így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az
internethálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes
felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.
A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására, amennyiben
szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.budaimaganrendelo.hu weboldalon
értesülhetnek.
Budapest, 2022. 05. 13.
Dr. Torzsa Péter Bt.
Szervező