Játékszabályzat

Augusztusi Instagram nyereményjáték szabályzat

A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) részt vevők (a továbbiakban: „Játékos”) a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.

1. A nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték szervezője a Dr. Torzsa Péter Bt. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 82.) (a továbbiakban: „Szervező”)

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A Játékban valamennyi magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött,

cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni, a 4. pontban foglaltak szerint.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervezővel közvetlenül kapcsolatban álló cégek, társaságok tulajdonosai, tagjai, illetve részvényesei, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, illetve a bérlőkkel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és mindezek (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.

3. A nyereményjáték időtartama

A Játékosoknak a játékba kerülésre 2021.08.24. 12:00 órától 2021.09.11. 23:59-ig van lehetősége.

4. A nyereményjáték menete

A játékkiírást a Budai Magánorvosi Centrum Instagram oldalán (@budai.maganorvosi.centrum) poszt formátumban tesszük közzé. A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a 2021.08.24-én közzétett poszt szövegének megfelelően kommentben jelölje meg legalább egy egészségügyi témakör iránt nyitott ismerősét, és kövesse be a Budai Magánorvosi Centrum Instagram oldalát (@budai.maganorvosi.centrum).

A nyeremény sorsolására 2021. 09.12-én 11.00 órakor kerül sor a játékszabályzatban leírtaknak megfelelt felhasználók közül a https://szogliget.com/generator.htm oldalon, helyszíne a Szervező székhelye. A sorsoláskor 1 nyertest sorsolunk ki és 3 tartaléknyertest. A sorsolás nem nyilvános. A

nyeremény készpénzre nem váltható.

A nyertes Játékost a Szervező az Instagram oldalán privát üzenetben értesíti, és a Budai Magánorvosi Centrum Instagram oldalán közzéteszi a nyertes Instagram felhasználónevét a nyereményjáték poszt alatt kommentben.

Amennyiben a privát üzenetben kért adatokat a nyertes Játékos 7 napon belül nem küldi meg, a

nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő tartaléknyertes lép. A

tartaléknyertes(ek) értesítése is a fentiek szerint történik, azzal, hogy a kért adatok megadására nekik is 7 nap áll rendelkezésre.

A nyertes Játékos a nyereményéért személyi igazolványa és lakcímkártyája bemutatásával, legkésőbb

az adatai megküldésétől számított 14 napon belül jelentkezhet személyesen a szervező irodájában

(1117 Budapest, Fehérvári út 82.). Amennyiben a nyeremény átadása bármi okból meghiúsul, különösen, ha a Játékos a fenti határidőig nem igazolja nyertességét az iratai bemutatásával, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes(ek) átvételi határideje az értesítésüktől számított 15 nap. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

5. A nyeremény

1 db 11.000 Ft értékű antitest vizsgálat

6. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek

A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, és a nyertes

Játékos értesítésének költségét.

A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei (pl. az átvétel helyszínére utazás

költsége) a nyertes Játékost terhelik.

7. Információ a Játékról

A Játék hivatalos játékszabálya elérhető a Budai Magánorvosi Centrum weboldalán.

A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára:

infó e-mail cím: info@budaimaganrendelo.hu

8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

Jelen Játék adatkezelője a Szervező, a Dr. Torzsa Péter Bt.

Elérhetősége: 1117 Budapest, Fehérvári út 82.; e-mail: info@budaimaganrendelo.hu

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül fentieken kívüli

harmadik személyek részére nem átadhatóak, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek

megfelelően történik.

A Szervező a nyertes Játékosnak a nyereményért történő jelentkezéssel megadott adatait (név, lakcím) kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve a nyeremény átadása és Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása lesz személyes adatai kezeléséhez, mely hozzájárulást a Játékos a nyereményért történő jelentkezéssel elfogad.

A Játékos a nyeremény átvételével külön nyilatkozat nélkül és visszavonhatatlanul vállalja a részvételt

és az együttműködést az átadás kapcsán kép-, hang- vagy filmfelvétel elkészítésében, valamint

hozzájárul nevének, illetve ezen felvételeknek a Szervező által marketing célból történő nyilvánosságra hozatalához, használatához és megjelenítéséhez; a Pesti és Budai Magánorvosi Centrum honlapján és egyéb közösségi média felületein, külön díjazás nélkül.

Az adatkezelésre a Szervező Adatkezelési Szabályzatának rendelkezései az irányadók, amely

megtalálható a Budai Magánorvosi Centrum weboldalán: a www.budaimaganrendelo.hu weboldalon.

A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat. A

Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy

hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési

Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza,

amelyek szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz

való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen

személyes adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy az adatkezeléshez való

hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül,

ingyenesen kérhetik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése,

hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játék kapcsán begyűjtött személyes adatokat a Szervező a Játék lezárultáig kezeli, utána –amennyiben a további adatkezelést számára jogszabály kötelezően nem írja elő, illetve amennyiben a

további, más célú adatkezeléshez a Játékos nem járult hozzá – az adatokat törli.

9. Vegyes rendelkezések

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra került személy

mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott

nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti.

A hirdetésekben szereplő nyeremény képei csak illusztrációk.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető

nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a

Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési

igényt kizár az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár

minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre

állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik

felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza,

így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internethálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására, amennyiben

szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.budaimaganrendelo.hu weboldalon értesülhetnek.

Budapest, 2021. augusztus 24.

Dr. Torzsa Péter Bt.

Szervez

Júliusi Facebook nyereményjáték szabályzat

A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) részt vevők (a továbbiakban: „Játékos”) a jelen
játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul
veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi
tájékoztatóját.

1. A nyereményjáték szervezője
A nyereményjáték szervezője a Dr. Torzsa Péter Bt. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 82.) (a
továbbiakban: „Szervező”)

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek
A Játékban valamennyi magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött,
cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni, a 4. pontban foglaltak szerint.
A Játékban nem vehetnek részt a Szervezővel közvetlenül kapcsolatban álló cégek, társaságok
tulajdonosai, tagjai, illetve részvényesei, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, illetve a bérlőkkel
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és mindezek (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 2.
pontja szerinti) közeli hozzátartozói.

3. A nyereményjáték időtartama
A Játékosoknak a játékba kerülésre 2021.07.09. 18:00 órától 2021.07.30. 23:59-ig van lehetősége.

4. A nyereményjáték menete
A játékkiírást a Pesti Magánorvosi Centrum facebook oldalán (@pestimaganrendelo) poszt
formátumban tesszük közzé. A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a 2021.07.09-én
közzétett poszt szövegének megfelelően kommentben válaszoljon helyesen a feltett kérdésre.
A nyeremény sorsolására 2021. 07.31-én 11.00 órakor kerül sor a játékszabályzatban leírtaknak
megfelelt felhasználók közül a https://szogliget.com/generator.htm oldalon, helyszíne a Szervező
székhelye. A sorsoláskor 1 nyertest sorsolunk ki és 3 tartaléknyertest. A sorsolás nem nyilvános. A
nyeremény készpénzre nem váltható.
A nyertes Játékost a Szervező a facebook oldalán privát üzenetben értesíti, és a Pesti Magánorvosi
Centrum facebook oldalán közzéteszi a nyertes facebook felhasználónevét a nyereményjáték poszt
alatt kommentben.
Amennyiben a privát üzenetben kért adatokat a nyertes Játékos 7 napon belül nem küldi meg, a
nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő tartaléknyertes lép. A
tartaléknyertes(ek) értesítése is a fentiek szerint történik, azzal, hogy a kért adatok megadására nekik
is 7 nap áll rendelkezésre.
A nyertes Játékos a nyereményéért személyi igazolványa és lakcímkártyája bemutatásával, legkésőbb
az adatai megküldésétől számított 14 napon belül jelentkezhet személyesen a szervező irodájában
(1117 Budapest, Fehérvári út 82.). Amennyiben a nyeremény átadása bármi okból meghiúsul,
különösen, ha a Játékos a fenti határidőig nem igazolja nyertességét az iratai bemutatásával, a
nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő tartaléknyertes lép. A
tartaléknyertes(ek) átvételi határideje az értesítésüktől számított 15 nap. A Szervező a nyeremény
átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem
hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

5. A nyeremény
1 db 11.000 Ft értékű antitest szerológiai tesztelés

6. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek
A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, és a nyertes
Játékos értesítésének költségét.
A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei (pl. az átvétel helyszínére utazás
költsége) a nyertes Játékost terhelik.

7. Információ a Játékról
A Játék hivatalos játékszabálya elérhető a Budai Magánorvosi Centrum weboldalán.
A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára:
infó e-mail cím: info@budaimaganrendelo.hu

8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
Jelen Játék adatkezelője a Szervező, a Dr. Torzsa Péter Bt.
Elérhetősége: 1117 Budapest, Fehérvári út 82.; e-mail: info@budaimaganrendelo.hu
Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül fentieken kívüli
harmadik személyek részére nem átadhatóak, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően történik.
A Szervező a nyertes Játékosnak a nyereményért történő jelentkezéssel megadott adatait (név,
lakcím) kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése
érdekében, illetve a nyeremény átadása és Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek
megfizetése céljából kezeli.
Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása lesz személyes adatai kezeléséhez, mely
hozzájárulást a Játékos a nyereményért történő jelentkezéssel elfogad.
A Játékos a nyeremény átvételével külön nyilatkozat nélkül és visszavonhatatlanul vállalja a részvételt
és az együttműködést az átadás kapcsán kép-, hang- vagy filmfelvétel elkészítésében, valamint
hozzájárul nevének, illetve ezen felvételeknek a Szervező által marketing célból történő
nyilvánosságra hozatalához, használatához és megjelenítéséhez; a Pesti és Budai Magánorvosi
Centrum honlapján és egyéb közösségi média felületein, külön díjazás nélkül.
Az adatkezelésre a Szervező Adatkezelési Szabályzatának rendelkezései az irányadók, amely
megtalálható a Budai Magánorvosi Centrum weboldalán: a www.budaimaganrendelo.hu weboldalon.
A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat. A
Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési
Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza,
amelyek szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy az adatkezeléshez való
hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen kérhetik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése,
hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok
hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.
A Játék kapcsán begyűjtött személyes adatokat a Szervező a Játék lezárultáig kezeli, utána –
amennyiben a további adatkezelést számára jogszabály kötelezően nem írja elő, illetve amennyiben a
további, más célú adatkezeléshez a Játékos nem járult hozzá – az adatokat törli.

9. Vegyes rendelkezések
Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra került személy
mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott
nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti.
A hirdetésekben szereplő nyeremény képei csak illusztrációk.
A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető
nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a
Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési
igényt kizár az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár
minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból,
hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó
költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre
állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik
felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza,
így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az
internethálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes
felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.
A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására, amennyiben
szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.budaimaganrendelo.hu weboldalon
értesülhetnek.

Budapest, 2021. július 9.

Dr. Torzsa Péter Bt.
Szervező