Dr. László Előd PhD

Dr. László Előd PhD - Belgyógyászat és Haematológia
Rendel:Előzetes előjegyzés szerint

Dr. László Előd PhD bemutatása

1941. július 5- én születtem Kolozsvárott.

Általános és középiskolai tanulmányaimat Budapesten végeztem.

1959- től 1965- ig a Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karának hallgatója voltam. Ez idő alatt – 1962- től 1965- ig az I. sz. Kórbonctani és Kísérleti Rákkutató Intézetben dolgoztam TDK tagként, díjtalan, majd díjazott demonstrátorként. Mint demonstrátor önállóan végeztem fogorvos tanulócsoportok gyakorlati oktatását. 1965- ben kaptam diplomát summa cum laude minősítéssel.

1965- től 1974- ig a SOTE II. sz. Belklinikáján dolgoztam, mint központi gyakornok, klinikai orvos, majd egyetemi tanársegéd. A dr. Gráf Ferenc által vezetett haematologiai munkacsoport tagjaként a betegellátó munka mellett részt vettem – gyakornokként felügyelettel, később önállóan tartott kórtermi gyakorlatok ill. tantermi előadások formájában – az orvostanhallgatók oktatásában. Kutatómunkát is végeztem, elsősorban a haemostaseologia területén, ekkor jelentek meg első közleményeim hazai tudományos folyóiratokban . 1970- ben szakvizsgát tettem belgyógyászatból.

1973- ban és 1974- ben 9 hónapot – ösztöndíjasként – a Bécsi Orvostudományi Egyetem I. Belklinikáján töltöttem, ahol a dr. Klaus Lechner által vezetett haemostaseologiai munkacsoport tagjaként folytattam tudományos munkát. Az elért eredményekről – többek között az Európában elsőként kidolgozott ristocetin- kofaktor meghatározás módszeréről nemzetközi folyóiratokban , illetve Ausztriában, Svájcban és Magyarországon tartott tudományos rendezvényeken számoltam be.

1974- től a Központi Állami Kórház III. belosztályán dolgoztam adjunktusként. Az osztályos munka mellett feladatom volt a kórházban a haematologus konziliárius teendőinek ellátása. Az itt töltött évek alatt az intézményben megszerveztem a haematologiai betegek fekvő beteg osztályon ill. ambulancián történő ellátását.

1980- ban az Országos Szakképesítő Bizottság a haematologia szakorvosának minősített. Bár a Központi Állami Kórház az orvostanhallgatók oktatásában intézményesen nem vett részt, nyári gyakorlatukat töltő hallgatók és szigorlók oktatására itt is volt mód. Lehetőség nyílt kutatómunka végzésére is. Korábban megkezdett vizsgálataimat folytatva, a vérlemezkék aggregációjával foglalkoztam, az eredményeket – részben a kórházban, részben más intézményekben működő munkacsoport tagjaként – hazai és nemzetközi folyóiratokban illetve hazai és külföldi (Csehszlovákia) tudományos rendezvényeken publikáltam. E tevékenységem összefoglalásaként 1989- ben védtem meg kandidátusi disszertációmat „A trombociták működésének zavarai monoklonális gammopátiákban” címmel.

Ezt megelőzően 2 évet (1987- 89) A TESCO alkalmazásában az Ádeni (Dél- Jemen) Orvostudományi Egyetem oktató kórházaiban töltöttem haematologus konziliáriusként. Itt alkalmam volt- kórtermi gyakorlatok tartása révén – angol nyelvtudásom fejlesztésére.

1989- ben a Központi Állami Kórház főigazgatója megbízott a főigazgató helyettesi teendők ellátásával. Ez időtől kezdve Kórház műszerügyi bizottságának tagjaként módóm volt megismerkedni a fekvő- és járóbeteg ellátásban alkalmazott műszerekkel.

1991- ben Központi Állami Kórház megszűnt, az intézmény a SOTE Oktató Kórháza lett. Ettől kezdve ismét részt vettem az Egyetem oktató munkájában, részben belgyógyászati kórtermi gyakorlatok tartásával, részben a SOTE Családorvosi Tanszék továbbképző programjaiban való részvétellel. Megszerveztem a családorvos rezidensek és a szakvizsga előtt álló családorvosok továbbképző tanfolyamait, melyeken magam is előadásokat tartok. Rendszeresen tagja vagyok a licenc- vizsgabizottságnak.

1993- ban az Oktató Kórház főigazgatója a III. belosztály vezető főorvosának nevezett ki. Az osztályon folyó szakmai tevékenységet a Szakmai Kollégium is elismerte, az osztály „haematologiai decentrum” minősítést kapott, és 1996 októberétől az OEP 10 ágyat haematologiai ágyként finanszírozott. 1994 októberében a DAAD ösztöndíjával egy hónapot a Kölni Egyetem I. Belklinikáján töltöttem, a haematologiai osztályon. További feladatom volt a szakmai- műszaki fejlesztési irányelvek meghatározása, a műszerbeszerzési javaslatok jóváhagyása, azok indokoltságának, a kórház profiljába tartozó betegségek széles körének vizsgálatára, ellátására szolgáló készülékek, műszerek specifikációjának alkalmazhatóságának megismerése mellett.

1997. február 28- val a SOTE- val fennálló közalkalmazotti jogviszonyom – lemondással – megszűnt. Pályázat útján elnyertem az Országos Haematológiai és Immunológiai Intézet haematologiai ,osztályának vezető főorvosi állását, amit 1997. március 1-től 2001. július 13.-ig. óta töltöttem be. Az osztályon folyt a haematologiai szakvizsga előtt álló belgyógyász szakorvosok vizsgára való felkészítése. Az ebből adódó oktatási feladatok (az osztályon rendszeresen 2- 3 szakvizsgázó tartós gyakorlat formájában való felkészítése folyt) teljesítésén túlmenően – gyakorlati vizsgáztatóként – részt vettem a vizsgáztatásban.

Az oktató tevékenység részét képezte a Kórélettani Vademecum (szerk. Prof. Dr. Szollár Lajos és mtsai,1997) több, a haematologiával foglalkozó fejezetének, valamint a „Sürgős beavatkozást igénylő állapotok a haematologiában” (HIETE, 1998) jegyzetnek megírása. Ez utóbbi témakörben előadója voltam a SOTE „Haematologia” című kötelezően választható tantárgyának. Előadásokat tartottam a HIETE által szervezett továbbképző tanfolyamokon: „Haematologia belgyógyász főorvosoknak” „Továbbképző tanfolyam immunologus szakorvosjelölteknek” „Továbbképző tanfolyam haematologus szakorvosjelölteknek” stb.

Az osztályon folyó gyógyító tevékenység során leszűrt tapasztalatokról munkatársaimmal több hazai és külföldi (Ausztria, Spanyolország) tudományos rendezvényen számoltunk be.

Ami a tudományos munkát illeti: az intézetben működő kísérletes csontvelő transzplantációs laboratórium (őssejt tenyésztés chronicus granulocytás leukaemiában) valamint akadémiai munkacsoport (multidrug resistance in acute leukaemias) kutatómunkájához a klinikai hátteret az általam vezetett osztály biztosította.

1999. májusában – 2 éves tanulmányaim befejezését és szakdolgozatom megvédését követően – a Budapesti Közgazdasági Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézete egyetemi alapképesítésű egészségügyi menedzsernek nyilvánított.

2001. július 13.-án az Országos Haematológiai és Immunológiai Intézettel fennálló közalkalmazotti jogviszonyom – kérésemre – nyugdíjazással megszűnt. Nyugdíjba vonulásiom alkalmából az egészségügyi miniszter Batthyány- Strattman díjjal tüntetett ki.

2001. szeptember 3.-tól 2006.december 31.-ig a Péterfy S. u.-i Kórház F belosztályának voltam megbízott vezető főorvosa. Jelenleg ugyanebben az intézményben a hematológiai ambulancia vezető főorvosakénmt dolgozom. 2013. június 1.-től a XV. Ker. Szakorvosi Rendelőben is dolgozom a hematológiai ambulancia vezetőjeként. Orvosszakmai munkám mellett az MSzT vezető audítoraként tevékenykedem. Ebben a minőségemben számos egészségügyi intézmény ISO, KES majd MEES szerint kialakított minőségirányítási rendszerének auditálásában vettem és veszek jelenleg is részt.

Tagja voltam a Transzfúziológiai és Hematológiai Szakmai Kollégiumnak, a Magyar Haematologiai Társaság Elnökségének, jelenleg is tagja vagyok e társaságnak valamint a Magyar Belgyógyász Társaságnak .

Nyelvismeretem: német (felsőfokú állami nyelvvizsga), angol (középfokú állami nyelvvizsga).